కావేరి రంగ రంగ
(రచన: దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి)

డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో