ఇమ్మధుర వసంత పరిమళం
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో