గుత్తివంకాయ్ కూరోయ్ బావా !
రచన:బసవరాజు అప్పారావు
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో