గోవర్ధనమ్మెత్తి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో