అందమైన చందమామ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో