ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా


సీతమ్మవారికి, హనుమ తెచ్చిన ఉంగరానికి జరిగిన సంభాషణ మన జానపదులు ఎంత హృద్యంగా తీర్చిదిద్దారో చూడండి. ఈ పదం నాకు పంపించిన మాలినిగారికి ధన్యవాదాలతో .


*******************************************************
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
మా రంగయిన రాములేలుంగారామా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా

యే కాకెత్తుకొచ్చేన ఉంగారమా
నిన్ను గద్దెత్తుకొచ్చేన ఉంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా

కాకెత్తుక రాలేదు ఉంగారమా
నన్ను గద్దెత్తుక రాలేదు ఉంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా

మరి యేదోవ నొస్తివే ఉంగారమా
నీవే దోవనొస్తివే ఉంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా

రామయ్య అంపగా ఉంగారమా
హనుమయ్య తెచ్చెనే నన్ను ఉంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
ఉంగారమా ముద్దుటుంగారమా
*******************************************************
Keywords: ungAramA, rAmula vAri ungaramA, hanuma teccina ungaram, sItamma ungaramu sambhAshaNa, jAnapada sAhityam, jAnapada pATalu, telugu jAnapada pATa