ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా !


ఒక మంచి తత్త్వం ఇక్కడ చూడండి.


*******************************************************
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
సాజన్మా సాకారా సద్గురుని గనరా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా


పంచాక్షరీ మంత్రం పఠనా చెయ్యన్నా
పఠనాజేసితె యముడూ పారిపోనన్నా
యముడూ పారీపోతే అంబ ఫలమిచ్చురన్నా
ఫలము పొందినవాడు పరమగురుడన్నా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
సాజన్మా సాకారా సద్గురుని గనరా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా


మూడారు వాకిళ్ళు మూయవలెనన్నా
ముక్తివాకిట నిలచి తలుపుతీయన్నా
తలుపూదేస్తే అంబ తేజమిచ్చన్నా
తేజామందినవాడూ తానేగురుడోయన్నా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
సాజన్మా సాకారా సద్గురుని గనరా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా


ఆరూపదులా మీద అంబ ఉందన్నా
అంబాతో దుర్గాంబ ఆటలాడునన్నా
ఆటలో నిజము దాగిఉందన్నా
నిజముతెలిసినవాడు హరిగురుడోయన్నా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
సాజన్మా సాకారా సద్గురుని గనరా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా


నాశికములో దృష్టి నడిపించుమన్నా
నడిపించి మరినీవు నమ్మియుండన్నా
నమ్మి నవరత్నాల పీఠమెక్కన్నా
పీఠమెక్కిన నిన్ను అంబ పిలుచునోయన్నా
పిలిచినంతనే నీవు నిలుచుమన్నా
నిలచినంత నీవె నిజగురుడోయన్నా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
సాజన్మా సాకారా సద్గురుని గనరా
ఈ జన్మమిక దుర్లాభమురా
*******************************************************


Keywords: tattvam, durlAbhamurA, guruDOyannA, cittamu, janmamu, amba, yamuDu, jAnapada sAhityam, jAnapada pATalu