విన్నవించెద నాయకా


శూర్పణఖ ముక్కు చెవులు లక్ష్మణుడు తెగగొట్టగా, తన అన్న రావణుని వద్దకు వెళ్ళి తన అవమానానికి ప్రతీకారంగా సీతని చెరబట్టమని అడిగే ఈ చెక్కభజన పాట చూడండి


*******************************************************
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా
చిత్రకూట వనములోన జరిగినసంగతీ నాయకా
చిత్రకూట వనములోన జరిగినసంగతీ నాయకా
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా


దశరధాపుత్రులంటా రామలక్ష్మణులిద్దరూ
దశరధాపుత్రులంటా రామలక్ష్మణులిద్దరూ
వారితో కలియరమ్మని కష్టపెట్టిరి మనుజులు
వారితో కలియరమ్మని కష్టపెట్టిరి మనుజులు
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా


ఒప్పుగా నే విన్నవించితి గొప్పవారనుకొంటినీ
ఒప్పుగా నే విన్నవించితి గొప్పవారనుకొంటినీ
గొప్పవారు తాము కాదని బలమునా నన్ను బట్టిరీ
గొప్పవారు తాము కాదని బలమునా నన్ను బట్టిరీ
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా


బలమునా నను బట్టిరీ నాకు భంగము కావించిరీ
బలమునా నను బట్టిరీ నాకు భంగము కావించిరీ
ముకు చెవులు కోసెనా వాని తమ్ముడు లక్ష్మణా
ముకు చెవులు కోసెనా వాని తమ్ముడు లక్ష్మణా
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా


సీత అన్న పడతి ఉన్నది ఆమె రూపము
సీత అన్న పడతి ఉన్నది ఆమె రూపము
చెప్పశక్యము కానిదీ చెప్పశక్యము కానిదీ
చెప్పశక్యము కానిదీ చెప్పశక్యము కానిదీ
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా


ఆమె లావణ్యము వర్ణించుట బ్రహ్మతరములు కానిదీ
ఆమె లావణ్యము వర్ణించుట బ్రహ్మతరములు కానిదీ
ఎటులయిన ఆ సీతనిప్పుడు వేగమే చెరపట్టుమా
ఎటులయిన ఆ సీతనిప్పుడు వేగమే చెరపట్టుమా
అన్న రావణ ఆలకింపుము విన్నవించెద నాయకా
*******************************************************
Keywords: SUrpanakha, lakshmaNuDu, rAma lakshmaNulu, mukku cevulu, nAyakA, sIta lakshmaNa, sItA rAmulu, cerapaTTaTam, rAvaNa cera