" అక్షర చిత్రాలు "

- డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రి
(అపురూప చిత్ర సౌజన్యం, వ్యాఖ్యానం)


'తమ శక్తులను స్త్రీల సమస్యలపై కేంద్రీకరించి, సంఘం వారిపట్ల ప్రదర్శిస్తున్న వైఖరికి విసిగి మనలో ఏర్పడిన ద్వంద్వ ప్రమాణాలకు ఆగ్రహించి మనల్ని సంస్కరించడానికి అకుంఠిత దీక్షతో పోరాడిన" వీరులలో ఒకరుగా పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు పేర్కొన్న సంచలన వచన రచయితను ఈ చిత్రంలో చూస్తాం.

బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నకాలం నాటి చిత్రమిది. ఇందులో కనిపించే పెళ్ళికొడుకు 1894 లో పుట్టాడు. పెళ్ళికూతురు విజయవాడ వాస్తవ్యు లైన ఉప్పులూరి రామశేషయ్య గారి కుమార్తె - రంగనాయకమ్మ. 1910 నాటి ఈ పెళ్ళి బొమ్మలో ఉన్నది ఫదహారేళ్ళ వయసు గల గుడిపాటి వెంకట చలం (తెలుగు వెలుగు చలం పుస్తకం ఆధారంగా)
www.maganti.org
All Rights Reserved