" అక్షర చిత్రాలు "

- డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రి
(అపురూప చిత్ర సౌజన్యం, వ్యాఖ్యానం)


సాహిత్య సభలు అనేకం జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆయితే వాటిల్లో గుర్తుండేవి, తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోదగినవి కొన్నే ఉంటాయి. అటువంటి వాటిల్లో ఈ చిత్రం ఒకటి. ఇందులో కనిపించే ఇద్దరూ ఇద్దరే !

ఒకరు కవిత్వాన్ని బంగారంగా భావిస్తే మరొకరు అంగారంగా బావించారు.

'కవిత్వం ఛందస్సులోనే వ్రాయవలయును ' అని ఒకరంటే - 'ఛందస్సుల సర్ప పరిష్వంగం ' వద్దంటారు మరొకరు.
ఈ ఇద్దరూ ఎప్పుడూ ప్రశ్నార్ధకాలే ! ఆశ్చర్యార్ధకాలే !
ఒకరు దక్షిణ ధృవం - మరొకరు ఉత్తర ధృవం !
ఇద్దరికీ పరస్పర గౌరవం ఉంది - కానీ దారులు వేరు !!

వీరు - ఒకరు విశ్వనాధ (ఎడమ), మరొకరు శ్రీ శ్రీ !
www.maganti.org
All Rights Reserved