శ్రీ రాజబాబు, న్యాయపతి దంపతులు - రవీంద్రభారతిలోప్రముఖ రచయిత్రి , ఆకాశవాణి ప్రముఖులలో ఒకరైన శ్రీమతి తురగా జానకీరాణి గారు తన పర్సనల్ ఆల్బం లోనుంచి పంచుకున్న ఫోటోలు మీ కోసం. ఆవిడకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలతో....