" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
ఆచార్య తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు