" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
Source: Internet / Blog World. Credits will be provided if known. Pls let me know.
శ్రీ శివలెంక శంభుప్రసాద్