" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సౌజన్యం: వి.బి.సౌమ్య

శ్రీ శంకరంబాడి సుందరాచారి, శ్రీ. వి.ఎస్.వెంకట నారాయణ తదితరులు