" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
శ్రీ ఆర్.వి.ఎస్.సుందరం - జానపద కళాకారులతో