" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
ప్రముఖ రచయిత శ్రీ కొత్తపల్లి వేంకట పద్మనాభ శాస్త్రులు