" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
శ్రీ గొడవర్తి భాస్కర రావు (ఎల్లోరా) - జానపద సాహితీ స్రష్ట