" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
కళాప్రపూర్ణ దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి