" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
Source: Unknown
శ్రీ ఆదిరాజు వీరభద్రరావు