" ఆంధ్ర దేశ సాహితీ మూర్తులు / ప్రముఖులు "

చిత్ర సౌజన్యం: కృష్ణా పత్రిక వజ్రోత్సవ సంచిక (1964)
పత్రిక స్కాన్ కాపీ సౌజన్యం: శ్యాం నారాయణ