" ఆంధ్ర దేశ జానపద స్రష్టలు, కళాకారులు "

చిత్ర సేకరణ: మాగంటి వంశీ మోహన్
Source: శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి గారి రచన
"తెలుగు వారి జానపద కళారూపాలు"