కుంకుమ లేదో మృగమద
పంకము లేదో పటీర పాంశువు లేదో
సంకు మదము లేదో యశు
భంకరమగు భస్మ మేల బాలా నీకున్

______________________
కవి/కర్త - శ్రీనాథుడు