గొంగడి మేలు పచ్చడము కుంపటి నల్లులు కుక్కిమంచమున్
జెంగట వాయుతైలము లజీర్ణపు మందులు నుల్లిపాయలున్
ముంగిట వంటకట్టియల మోపులు దోమలు చీముపోతులున్
రంగ వివేకి కీ మసర రాజ్యము కాపుర మెంత రోతయో

______________________
కవి/కర్త - శ్రీనాథుడు