మేటి పంటల టెంకి కల్మిమెడ లంకి - ( తెలుగు )
బెస్టు టౌ నిన్ గొడావరి యీస్ట్ ది సీ జె - ( ఆంగ్లం )
మిర్బు పీర్వ మినాన్ జనాల్ మీర్జనాన - ( పారశీకం )
పీఠికాపుర మేవ త్రివిష్టప మిహ ! - ( సంస్కృతం )

______________________
కర్త / కవి - ఆదిభట్ట నారాయణదాసు