పొందుగ నిన్నున్ పాడుట - కుం దప్ప మరెట్టి వృత్తి కొల్పింపకు న
న్నుం దయతో నారాయణ - కందళి తానంద ! మూలకంద ! ముకుందా !


______________________
కర్త / కవి - ఆదిభట్ట నారాయణదాసు