జిలుగు రతనాలపేట పూచెండులాట - క్రొంజవుల ఊట అమృతంపు కొలను మోట
వలపు ముద్దుల మూట పువ్విలుతు వేట - హాయి నొడపోయు తేట రాజాయి పాట


______________________
కర్త / కవి - ఆదిభట్ట నారాయణదాసు