సంగర శక్తిలేదు, వ్యవసాయము సేయుట సున్న, సంతలో
నంగడివైచి, యమ్ముటది యంతకుమున్నె హుళక్కి, ముష్టికిం
గొంగు బుజాన వైచుకొని పోయెద మెచ్చటికేని ముష్టి చెం
బుం గొనిపెట్టుమొక్కటి యమోఘ మిదేకద దంతిరాణ్ణృపా!

______________________________
కవి / కర్త - తిరుపతి వేంకటకవులు