కలవు నాలుగూళ్ళు కావలి కీవల
బిట్రగుంట ఒకతి పెద్ద స్టేష
నులవపాడు మాత్ర మొంగోలు వైపున
పడుగుపాడు పిదప కొడవలూరు

______________________________
కవి / కర్త - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి