పంచదార కంటె పరదార తీయన
రాజుకంటె మోజు రంకు మగడు
ఐనదాని కంటె కానిది మేలయా
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ

______________________________
కవి / కర్త - దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి