తెలుగుం గబ్బపు రీతులు - కల నెరుగని శుష్క తర్క కర్కశ మతికిన్
తెలిసె నొకయించు కించుక - వెలిపలి గౌతన్న కృప కవిత్వపు జాడల్


______________________
కర్త / కవి - అడిదం సూరకవి