శ్రేష్ఠీ, శ్రేష్ఠీ అనుచును
శ్రేష్ఠముగా పల్కినాము చెలువుగ లలితో
మేష్ఠరు వగుదువు సెట్లకు
సుష్ఠుగ శ్రీ సుబ్బి గుప్త సుకవుల తృప్తా!

______________________
కవి / కర్త - పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు