మాటలు పస నియ్యోగికి - కోటలు పస దొరలకెల్ల, ఘోటకములకున్
దాటులు పస, బెబ్బులులకు - కాటులు పస కుందవరపు కవి చౌడప్పా!

______________________
కవి/కర్త - కవి చౌడప్ప