విను భారవి భట్టును నా - చన సోముని మాఘ కవిని చతురత శ్రీ నా
థు నుతింతును కవితకు తి - క్కన తలతున్ కుందవరపు కవి చౌడప్పా!

______________________
కవి/కర్త - కవి చౌడప్ప