వేయారు వగల కూరలు - కాయలనేకములు ధాత్రి కల వందులలో
నాయకములు రా కాకర - కాయలు మరి కుందవరపు కవి చౌడప్పా!

______________________
కవి/కర్త - కవి చౌడప్ప