హాటకగర్భ వధూ లీ - లాటన చలితాంఘ్రి నూపు రారావ శ్రీ
పాటచ్చరములు తేనియ - తేటలు మా కూచిమంచి తిమ్మయ మాటల్


______________________
కర్త / కవి - ఏనుగు లక్ష్మణ కవి