నీతుల కేమి ఒకించుక -బూతాడక దొరకు నవ్వు పుట్టదు ధరలో
నీతులు బూతులు లోక - ఖ్యాతులురా కుందవరపు కవి చౌడప్పా!

______________________
కవి/కర్త - కవి చౌడప్ప