ఉండ్రాళ్ళుపప్పునెయ్యిని, బండ్రించినచెఱకుబాలు బడియపూటట్లున్
జుండ్రేచుపచ్చితేనియ, తండ్రీ వెనకయ్య ! నీకు దడయక తెత్తున్

______________________
వినాయక స్తుతి