పుట్టేటప్పుడు కరమున
పుట్టన్ వలె దాన గుణము పుట్టకపోతే
యిట్టిట్టు నులిమి బలిమిన్
పట్టింపను గాజ తాళ్ళపలి కొండ్రాజా

______________________
కర్త / కవి - ???