నిజమా రాజ్యసుఖంబులు
నిజమా తరుణీ విలాస నిరుపమ లీలల్
నిజమా సంపచ్చయములు
నిజమా ఈ జీవనంబు నిట్టల హరియా

______________________
కర్త / కవి - ???