ఏనాటి అగ్రహారమొ
మీనాటికి కండ్రికాయె మీ పని తీరన్
మా నాడు మాన్యమాయెను
నానాటికి తీసికట్టు నాగంభొట్టూ

______________________
కర్త / కవి - ???