పదియునైదు పదునైదు పదునైదు
నిఱువదైదు నూటయిఱువదైదు
నెలమి మూడునూరు లిన్నూరు మున్నూరు
తలలవాడు మిమ్ము ధన్యుజేయు


______________________
కర్త / కవి - అజ్ఞాత