(కళా వెంకన్న గురించి)

వంకల్లేని తెలుంగు వైభవ కళాభాగ్యం బభాగ్యంబుగా
శంక ల్లేపుటయందు నేర్పడిన ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీశ్రీ కళా
వెంకట్రా వొక డేగుదెంచె, నితడే వెంకన్న; ఇవ్వానికిన్
టెంకాయల్ పగులంగ కొట్టు, డిక జాడింపుండు మీ జందెముల్
______________________
కర్త / కవి - అబ్బూరి రామకృష్ణారావు