మాగంటి శ్రీదేవి పాడిన కొన్ని సంప్రదాయ కీర్తనలు, కృతులు, లలిత సంగీతం పాటలు,
పిల్లల పాటలు, పండుగ పాటలు, నోముల పాటలు, పారమార్థిక పాటలు
ఇక్కడ వినవచ్చు. ఎవరికయినా ఎక్కడయినా తప్పులు వినపడితే
తప్పక తెలియ చేయగలరు. .1. ముద్దుగారే యశోద2. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము3. పలుకే బంగార మాయెనా4. పలుకు దేనెల తల్లి5. మరుగేలరా ఓ రాఘవా6. మానస సంచరరే
మరిన్ని మంచి పాటలతో మీ ముందుకు

www.maganti.org