చిట్టి పొట్టి బాలలము
రచన: శ్రీ సుధా కృష్ణ
సంగీతం: శ్రీ సుధా కృష్ణ
సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్