ఈ ఆణిముత్యాల వంటి జానపద పాటలు, లాలి పాటలు మీ ముందుకు తీసుకుని రావటానికి సహకరించి, ఆ పై అనుమతి ఇచ్చినందుకు, రాధా మాధవ జ్యోతిగారికి కృతజ్ఞతలతో...త్వరలో మరిన్ని పాటలు మీ ముందుకు
1. యేమే పిల్లా


2. లాలి పాట


3. లాలి పాట - 2


4. బుడ్డా వెంగళరెడ్డి