ఎయిరా ఏసెయిర గెడ
ఆడియో / పాట పరిచయం: కుమారి నూకల మాధవి