బాలనాగమ్మ బుర్రకథ - Part 2
గరివిడి లక్ష్మి & బృందం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: శ్రీ వెంకట రమణ (???)