బాలనాగమ్మ బుర్రకథ - మొదటి భాగం
గరివిడి లక్ష్మి & బృందం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: శ్రీ వెంకట రమణ (???)