రామ నీ దాసుడ నేగాద - మాలవి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో