నా మొరాలకింపు - దేవ గాంధారి
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలంగారి సౌజన్యంతో